Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych projektów standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło konsultacje dla przedsiębiorców z sektora MŚP dot. projektów standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju organizowanych przez Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

Udział w konsultacjach stanowi okazję do wyrażenia opinii nt. standardów, według których MŚP notowane na giełdzie będą musiały przedstawiać informacje z zakresu zrównoważonego rozwoju od 2026 r. Konsultacje umożliwiaja wyrażenie opinii na temat dobrowolnych wytycznych, które mają na celu wsparcie MŚP nienotowanych na giełdzie w transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki.

Konsultacje dotyczą dwóch projektów:

  • standardu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP notowanych na giełdzie (tzw. ESRS LSME)
  • dobrowolnych wytycznych sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dla MŚP nienotowanych na giełdzie i nieobjętych zakresem dyrektywy CSRD (tzw. ESRS VSME)


Projekt ESRS LSME obejmuje łącznie 6 uniwersalnych standardów:

  • 3 standardy przekrojowe: ESRS ED1 „Wymogi ogólne”, ESRS ED2 „Ujawnienia ogólne”, oraz ESRS ED3 „Polityki, działania i cele”;
  • 3 standardy tematyczne: ESRS ED4 „Ujawnienia dot. kwestii środowiskowych”, ESRS ED5 „Ujawnienia dot. kwestii społecznych”, ESRS ED6 „Ujawnienia dot. postępowania w biznesie”


Wytyczne ESRS VSME mają na celu udzielanie wsparcia dla MŚP w zakresie:

  • przyczyniania się do bardziej zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu gospodarki;
  • poprawy zarządzania kwestiami zrównoważonego rozwoju, z którymi się borykają, tj. wyzwaniami środowiskowymi i społecznymi, takimi jak zanieczyszczenie, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników (wesprze to ich konkurencyjny wzrost i zwiększy ich odporność w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej);
  • dostarczania informacji, które pomogą zaspokoić zapotrzebowanie na dane ze strony kredytodawców i inwestorów, pomagając w ten sposób przedsiębiorstwom w dostępie do finansowania;
  • dostarczania informacji, które pomogą zaspokoić zapotrzebowanie na dane dużych przedsiębiorstw żądających od swoich dostawców informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Konsultacje potrwają do 21 maja br. Szczegółowe informacje wraz z wzorami kwestionariuszy znajdują się na stronie EFRAG.