Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Szczecinie

We wtorek 11 lutego w Szczecinie odbyło się siódme już spotkanie przedstawicieli rzemiosła z Minister Olgą Semeniuk. W wydarzeniu zorganizowanym przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie udział wzięli zachodniopomorscy rzemieślnicy, przedstawiciele Zarządu Izby oraz władze cechowe. Spotkanie poprzedzone było wizytą w zakładzie mechaniki pojazdowej w Szczecinie.

W czasie dyskusji poruszono wiele kluczowych dla rzemieślników tematów. Zwrócono uwagę na brak przejrzystości zapisów ustaw oraz rozporządzeń dotyczących m.in. prawa oświatowego, ustawy o rzemiośle i rozporządzenia w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, potrzebę poszerzenia katalogu zawodów rzemieślniczych, zarówno w kwestii związanej z kształceniem zawodowym (otwarcie nowych kierunków kształcenia w szkołach), jak i możliwości przeprowadzenia egzaminów w tych zawodach, oraz potrzebę zwiększenia godzin praktycznej nauki zawodu, głównie w III klasach szkół branżowych, tak aby zachować cykliczność oraz ciągłość wykonywanych przez uczniów prac.

Zasugerowano również umożliwienie osobom dorosłym zdobycia kwalifikacji w zawodach związanych z handlem, jak zawód sprzedawca, oraz możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych na preferencyjnych warunkach przez osoby, które kończą licea ogólnokształcące, ale nie podejmują studiów, oraz przez dorosłych, którzy podjęli decyzje o przekwalifikowaniu.

Podczas rozmowy przedstawiono również problemy, z którymi na co dzień zmagają się rzemieślnicy kształcący uczniów. Wspomniano zbyt niskie koszty wynagrodzenia dla mistrza szkolącego pracowników młodocianych i zaproponowano pozyskanie dodatkowych środków dla pracodawców, tak aby przyuczanie do zawodu nie odbywało się ze stratą. Wskazano również na problemy z podpisaniem umów z uczniami pełnoletnimi – osoby niepełnosprawne bardzo często kończą szkołę mając 19 lat (z uwagi na wydłużony tok nauki oraz niedyspozycje jakie posiadają), a w myśl kodeksu pracy 19-latek nie jest pracownikiem młodocianym, a także brak refundacji wynagrodzeń dla pracowników młodocianych, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa.

Dyskutowano również o obligatoryjności zrzeszania się zakładów rzemieślniczych oraz możliwości zrzeszania się spółek z o.o. w organizacjach rzemieślniczych i potrzebie intensywnej promocji rzemiosła.

Kończąc  spotkanie, Pani Minister podziękowała za wizytę i zaangażowanie w dyskusję.

Zdjęcia: Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie