Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Pułtusku

W czwartek 13 lutego Minister Olga Semeniuk odwiedziła Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, w którym odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie z Izbą Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, m.in. Ireneusz Purgacz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku, Tomasz Sobiecki – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk i Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Nasielska. Rzemiosło reprezentowali przedstawiciele Zarządu Izby, władz i pracowników Cechów, dyrektorzy szkół, w których młodociani pracownicy odbywają przygotowanie teoretyczne, oraz rzemieślnicy i członkowie komisji egzaminacyjnych z Cechów w Łukowie, Makowie Mazowieckim, Mławie, Przasnyszu, Pułtusku, Siedlcach i Sokołowie Podlaskim.

Gospodarze spotkania, Włodzimierz Ostrowski – Prezes Izby oraz Jerzy Załoga – Prezes Cechu, przedstawili zakres działalność Izby i Cechu, formy współpracy z instytucjami zewnętrznymi oraz działalność oświatową i egzaminacyjną. Pani Minister przypomniała plany utworzenie w Ministerstwie Rozwoju Wydziału ds. Rzemiosła i Kwalifikacji Zawodowych, który będzie ośrodkiem wsparcia rzemiosła oraz jednostką ułatwiającą relacje z innymi ministrami, oraz Inkubatora Rzemiosła Polskiego, projektu, który umożliwi dofinansowanie izb i cechów w dwóch obszarach: rozwoju instytucjonalnego przez zakupu sprzętu oraz rozwoju kapitału ludzkiego w postaci stypendiów zawodowych dla młodocianych pracowników. Drugim dużym obszarem, którym planuje zająć się Ministerstwo Rozwoju jest zwiększeni możliwości korzystania przez rzemiosło ze środków POWER, poprzez wpisanie w program komponentu związanego z rzemiosłem.

Plany przedstawione przez Panią Minister zostały przyjęte przez uczestników spotkania z nadzieją i uznaniem.

Przedstawiciele władz samorządowych w swoich przemówieniach podkreślili, że chociaż współpraca pomiędzy rzemiosłem a samorządem układa się pomyślnie, to wiele obszarów wymaga wsparcia ze strony rządu. Dlatego też rzemieślnicy z wielką nadzieją patrzą na plany przedstawione przez Panią Minister, których realizacja pozwoliłaby zagwarantować stabilność prawa oraz spokojny rozwój zakładów rzemieślniczych.

W dyskusji rzemieślnicy oraz dyrektorzy szkół branżowych zwrócili uwagę m.in. na źle działające doradztwo zawodowe i związane z tym trudności młodych ludzi z dokonywaniem trafnych wyborów zawodu. W efekcie uczniowie często zmieniają zawód w trakcie rozpoczętej nauki. Rozwiązaniem tego problemu byłoby umożliwienie uczniom poznania zawodu od strony praktycznej jeszcze przed podjęciem decyzji o wyborze kierunku nauki. Wspomniano również problemy z organizacją i bardzo niską jakością kształcenia teoretycznego w szkołach oraz dużą potrzebę promocji kształcenia zawodowego, aby zmienić społeczny odbiór zawodów rzemieślniczych.

Plany przedstawione przez Panią Minister zostały przyjęte przez uczestników spotkania z nadzieją i uznaniem. Kolejnym problemem oświaty zawodowej jest zbyt mała ilość czasu na praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy. Mistrzowie szkolący mają trudności z kompleksowym przygotowaniem młodocianego pracownika do wykonywania zawodu. Zasugerowano również potrzebę podniesienie kwoty dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Problemem jest również wynagrodzenie, które otrzymują uczniowie – są one zbyt niskie i mało atrakcyjne, a proporcje między wynagrodzeniami w kolejnych latach nauki nie są zachowane.

Plany przedstawione przez Panią Minister zostały przyjęte przez uczestników spotkania z nadzieją i uznaniem. Wśród pozostałych istotnych dla działalności rzemieślniczej kwestii wymieniono potrzebę włączenia do działalności rzemieślniczej spółek z o.o., zmniejszenie obciążeń wynikających z nieuzasadnionej biurokracji występującej w wielu urzędach oraz weryfikacja podziału subwencji oświatowej.

Zdjęcia: Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie