Konsultacje w sprawie HACCP

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje w sprawie planowanych zmian w „Pakiecie dotyczącym higieny żywności”. Ich zakończenie przewidziano na 30 września 2011 roku.

W 2004 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły „pakiet dotyczący higieny żywności”. Obejmował on trzy podstawowe akty prawne:
– Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, 
– Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
– Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi
Dwa pierwsze rozporządzenia skierowane są do podmiotów gospodarczych z branży spożywczej, trzecie do właściwych organów kontrolnych.

Pakiet ten zapoczątkował zmianę w podejściu do polityki higieny żywności. Intencją prawodawcy było uproszczenie istniejącego prawa dotyczącego higieny żywności, uczynienie go bardziej przejrzystym poprzez rozdzielenie poszczególnych obszarów (zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i kontrole urzędowe) oraz zapoczątkowanie podejścia polegającego na wskazywaniu celów do osiągnięcia przez podmioty gospodarcze branży spożywcze, zamiast utrzymywania bardzo szczegółowych wymogów dla nich.

Obecnie KE planuje opracować projekt wniosku dotyczącego zmiany rozporządzeń z 2004 roku. Wcześniej jednak chce przygotować ocenę skutków wprowadzenia ewentualnych poprawek. W tym celu Komisja zbiera informacje w ramach konsultacji ogłoszonych dla organizacji europejskich oraz od państw członkowskich.

Przedsiębiorcy i/lub przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, które chciałyby wnieść wkład do stanowiska UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw i/lub stanowiska Rządu RP, proszone są o przekazanie swoich opinii, uwag, propozycji do Związku Rzemiosła Polskiego, z wykorzystaniem załączonej ankiety, na adres: matejek@zrp.pl, w terminie do 9 września 2011 roku.

Więcej informacji: LINK
Ankieta: LINK