Konsultacje społeczne projektu „Polityki ekologicznej państwa 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Związek Rzemiosła Polskiego  informuję, że Ministerstwo Środowiska rozpoczęło konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

„Polityka ekologiczna państwa 2030” będzie stanowiła strategię w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Po przyjęciu będzie jedną z podstaw prowadzenia polityki ochrony środowiska w Polsce, zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska.

W systemie dokumentów strategicznych „Polityka ekologiczna państwa 2030” będzie stanowiła doprecyzowanie i operacjonalizację „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” – SOR. Cel główny dokumentu, tj. Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, został przeniesiony wprost z SOR. Cele szczegółowe „Polityki ekologicznej państwa 2030” zostały określone w sposób umożliwiający zharmonizowanie kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem oraz do ewentualnego zgłoszenia uwag w terminie do 30 września 2018 r. za pośrednictwem formularza internetowego:

https://ankiety.mos.gov.pl/978349/lang-pl 

Projekt wraz z załącznikami oraz prognozą oddziaływania na środowisko został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska: https://bip.mos.gov.pl/prawo/inne-projekty/projekt-polityki-ekologicznej-panstwa-2030/

(Grafika Google)