Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego dotyczącego zapytania ofertowego na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego.

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem, pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zgodnie z zasadą konkurencyjności przyjmowano oferty na zapytanie ofertowe z dnia 30 sierpnia 2018 r., które dotyczyło przygotowania ekspertyzy „Projekt Nowej Ordynacji Podatkowej – ocena  proponowanych rozwiązań prawnych”.

Wyniki oceny merytorycznej oferty: Komunikat o wynikach postępowania 11.09.2018 (pdf.io)

(Grafika Google)