Konsultacje publiczne w sprawie rynku wewnętrznego i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie podwójnego opodatkowania. Zachęca wszystkich zainteresowanych – osoby fizyczne i prawne – do przesyłania przykładów podwójnego opodatkowania, z którymi spotkali się w swojej działalności transgranicznej.

Cenne są również informacje o przypadkach, gdy problem podwójnego opodatkowania udało się rozwiązać dzięki odwołaniu się do organów podatkowych (wraz z informacją o długości trwania całej procedury). Komisja zachęca również do przesyłania wszelkich propozycji dotyczących sposobów, dzięki którym można by uniknąć przypadków podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej. Konsultacje mają pomóc Komisji w ocenie rzeczywistych rozmiarów problemu i jego skutków finansowych.

Przez podwójne opodatkowanie rozumie się nałożenie porównywalnych podatków w dwóch lub więcej państwach członkowskich na tego samego podatnika w odniesieniu do tego samego dochodu lub składnika majątku. Konsultacje dotyczą podatków, które podatnicy płacą bezpośrednio do organów podatkowych (tzw. podatki bezpośrednie), takich jak np. podatek dochodowy, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od zysków z przeniesienia własności majątku, podatek od spadku i podatek od darowizn.

Komisja zapowiedziała, że przeanalizuje dostarczone informacje w celu zrozumienia przyczyn, które leżą u podstaw podwójnego opodatkowania w UE. Następnie rozpocznie debatę na temat sposobów wyeliminowania takich przypadków i rozważy, czy istnieje potrzeba podjęcia działań na szczeblu UE. Po zakończeniu konsultacji Komisja opublikuje sprawozdanie podsumowujące na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej.

Czas trwania konsultacji: od 27 kwietnia 2010 do 30 czerwca 2010 roku

Więcej informacji, dokument konsultacyjny oraz formularze: LINK