Konkurs PO WER Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłosiła konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20 pn. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

Kto może składać wnioski? 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz partnerzy społeczni (reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników) w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029 oraz z 2018 r. poz. 1608), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz.263).

Projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego udokumentowanego doświadczenia w obszarze wsparcia, tj. prowadzi działania w obszarze monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa. Ponadto, do realizacji zadań merytorycznych w projekcie zaangażowane muszą być osoby posiadające wiedzę w zakresie wdrażania idei dostępności.

Na co można otrzymać dofinasowanie projektu?

Konkurs umożliwi dofinansowanie projektów, których celem będzie wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do sierpnia 2020 r.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w okresie od 1 lutego 2020 roku do 29 lutego 2020 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie dokumentu elektronicznego na formularzu obowiązującym dla projektów wdrożeniowych wyłącznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl). Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie przyjmuje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Kryteria wyboru projektu

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w załączonym poniżej Regulaminie konkursu.

Finanse

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 5 000 000,00 PLN.

Dokumenty konkursowe do pobrania pod adresem:

https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-01520

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 73 31, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs@kprm.gov.pl.

Konkurs PO WER Załącznik_nr_1

Konkurs PO WER Załączniki_od_2_do_7

Konkurs PO WER Załącznik_nr_8_wzór_umowy

Konkurs PO WER Regulamin