Konkurs PO KL 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności”

Informujemy, że 7 maja 2010 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności – projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych (w tym izby rzemieślnicze).

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:
1.  inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:
– organizacji pracy;
– form świadczenia pracy;
– promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
– godzenia życia zawodowego i prywatnego.
2. promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego.
3. upowszechnienie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 10 maja 2010 roku do 9 czerwca 2010 roku od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03 – 301 Warszawa lub w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach. Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU lub właściwego Oddziału Zamiejscowego. Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 9 czerwca 2010 roku, nie będą rozpatrywane.

O dofinansowanie mogą występować partnerzy społeczni (związki pracodawców i związki zawodowe) z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJWPU w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301 i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Punkcie Kontaktowym oraz pod numerem infolinii: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.