Konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.6 RPO WM 2007-2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I – Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym w zakresie m.in.: tworzenia i rozwoju klastrów o charakterze regionalnym, doradztwa z zakresu opracowania planów rozwoju klastra, wspierania działalności podmiotów prowadzących klaster, działań promocyjnych klastra w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w klastrze oraz wdrażania i komercjalizacji technologii i produktów innowacyjnych.

Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.6/1/2010 przeznaczona jest kwota w wysokości: 5 000 000 EUR

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się osoby prawne: przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe oraz instytucje otoczenia biznesu prowadzące powiązanie kooperacyjne.

Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty od 30 września 2010 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.

Nabór wniosków będzie prowadzony do momentu wyczerpania się limitu środków określonego na poziomie 150 % kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez MJWPU.

Szczegółowe informacje na stronie www.mazowia.eu