IX Kongres Rzemiosła Polskiego

W dniu 8 września 2021 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Pałacu Chodkiewiczów w Warszawie, odbył się IX Kongres Rzemiosła Polskiego. Zgromadzonych podczas obrad rzemieślników przywitał uroczyście Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Pan Jan Gogolewski.

Tegoroczny Kongres rozpoczęto upamiętnieniem minutą ciszy pamięci wybitnych rzemieślników działających w strukturze Związku Rzemiosła Polskiego m.in. Ś.P. Kazimierza Góralczyka, Wiesława Szajdy.

Podczas obrad ustanowiono Prezydium Kongresu pod przewodnictwem Pana Jana Jaworskiego, Członka Zarządu ZRP, Prezesa Izby Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu.

Kongres przyjął sprawozdanie z realizacji Uchwały programowej VIII Kongresu Rzemiosła Polskiego – Programu Rozwoju Rzemiosła do roku 2021, w ramach którego przedstawiono sprawozdanie z wykonania rocznego planu działalności za okres od października 2020 r. do września 2021 r., a także sprawozdanie finansowe Związku Rzemiosła Polskiego za rok 2020, a następnie udzielił absolutorium Prezesowi i Zarządowi Związku Rzemiosła Polskiego.

Ponadto podczas obrad przyjęto również m.in. Uchwałę programową IX Kongresu – Programu Rozwoju Rzemiosła do roku 2025, plan finansowy Związku Rzemiosła Polskiego na rok 2021 oraz plan działalności Związku Rzemiosła Polskiego od października 2021 r. do czerwca 2022 r.