Konferencja nt MŚP a Green Economy (Eko-gospodarka), UEAPME, Bruksela