Konferencja „Nowe podejście do nauczania i uczenia się”

Dnia 12 lutego 2009 r. w Warszawie w sali im. Jana Kilińskiego w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego przy ul. Miodowej 14 odbędzie się międzynarodowa konferencja pt.: „Nowe podejście do nauczania i uczenia się” otwierającą realizację projektu „Edukacja bez barier – program szkoleniowy wspierający kształcenie osób o niskich kwalifikacjach zawodowych“ finansowanego ze środków podprogramu Leonardo da Vinci.

Organizatorami konferencji są: REFA Wielkopolska Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw oraz Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej TRANSFER. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli władz oświatowych oraz kluczowych instytucji zaangażowanych zarówno w kształcenie nauczycieli i trenerów jak i osób z niskimi kwalifikacjami, a także reprezentantów świata nauki zajmujących się kwestiami nauczania i uczenia się.

Podczas konferencji zostaną przedstawione szczegółowe założenia projektu. Natomiast niemieccy partnerzy projektu z Das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen w Ulm zaprezentują nowoczesną metodologię efektywnego kształcenia i technik kształcenia opartych na zależnościach pomiędzy strukturami układu nerwowego i procesami uczenia się człowieka, która zgodnie z przyjętym celem projektu ma być zaadaptowana w Polsce. Metodologia stworzona w oparciu o badania prof. Manfreda Spitzera przez Das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen, zwiększa efektywność kształcenia umożliwiając osiągnięcie założonych w procesie celów w optymalnym czasie. Projekt zakłada nie tylko przystosowanie metodologii do warunków polskich i specyficznej grupy docelowej, jaką są osoby o niskich kwalifikacjach lecz także stworzenie programu szkolenia dla trenerów nauczycieli i instruktorów chcących wykorzystywać omawianą metodologię w codziennej pracy oświatowej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres s-transfer@stowarzyszenie-transfer.pl

Karta Zgłoszeniowa w załączniku.