Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.1)) ogłasza, że w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 1,50%.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771 i 1076.