Komunikat po autonomicznym posiedzeniu partnerów społecznych RDS

Reprezentatywni partnerzy społeczni (Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców BCC, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych) spotkali się w dniu 6 maja br. celem omówienia bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy.

Na spotkaniu zostały ustalone poniższe kwestie:

1/ rozpoczęcie przygotowań do prac nad paktem społecznym;

2/ wymiana informacji na temat bieżącej sytuacji w poszczególnych branżach i regionach oraz ustalenie konieczności skoordynowanego monitorowania w ramach RDS funkcjonowania Tarcz antykryzysowych z udziałem MRPiPS, PIP i WRDS;

3/ rozpoczęcie prac Zespołu ds. nowelizacji ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego wraz z ustaleniem występnego harmonogramu.

Partnerzy społeczni zgodzili się co do potrzeby intensyfikacji prac w zakresie wdrożenia rozwiązań mających na celu dalsze ograniczanie negatywnych skutków epidemii Covid-19 w obszarze gospodarki i rynku pracy.