Pomoc z Tarczy Antykryzysowej a brak zatrudnienia pracownika 31 grudnia 2019 r. – Odpowiedzi na pytania rzemieślników

Zapytanie: Czy z pomocy może skorzystać przedsiębiorca, który założył firmę w październiku 2019 r., otrzymując na to dofinansowanie z Urzędu Pracy w wysokości 21.000 zł. Przedsiębiorca prowadził więc firmę na dzień 31 grudnia, ale jeszcze nie zatrudniał pracowników. Od 1 lutego zatrudnia pracownika i nie może uzyskać pożyczki w ramach Tarczy Finansowej, bo tam warunkiem jest zatrudnianie pracownika dnia 31 grudnia 2019 r. Czy takiego pracownika musi dziś zwolnić?

Odpowiedź ZRP: Naszym zdaniem informacje o warunkach udzielenia pożyczki, jest jeszcze sprzed nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem… COVID-19. (Dz. U. z 2020r., poz. 374, 567, 568, 695). Po nowelizacji ustawy  w dniu 31 marca 2020 r.,  a następnie kolejnej 16 kwietnia 2020 r. nie ma już wymogu zatrudnienia pracownika na dzień 31 grudnia 2019 r. Pożyczka nie jest  uzależniona od zatrudnienia pracowników. Ma być spożytkowana na pokrycie bieżących kosztów działalności. Jest tylko warunek prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, aby ubiegać się o jej umorzenie.

Przygotowała Elżbieta Lutow
Dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości
Związku Rzemiosła Polskiego

Przepis art. 15 zzd ww. ustawy:

Art. 15zzd. 1. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

2. Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

3. Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

5. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

6. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, o którym mowa w ust. 5, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

7. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, mikroprzedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

9. Starosta dochodzi roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek.

10. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przygotowała Elżbieta Lutow
Dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości
Związku Rzemiosła Polskiego