Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego dot. zapytanie ofertowe dot. wynajmu sal szkoleniowych, usług restauracyjnych, zapewnienia noclegów oraz transmisji on-line dla uczestników szkoleń z 14.07.2015.

W związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego, Mazowiecką Izbę Rzemiosła
i Przedsiębiorczości oraz Fundację Małych i Średnich Przedsiębiorstw projektu „Fundusze europejskie – jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MSP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) w dniach 14-24 lipca 2015 przyjmowano oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2015 r., które dotyczyło udostępnienia sali szkoleniowej dla max. 50 osób na dwa dni, zapewnienia przerw kawowych, obiadów i kolacji dla maksymalnie 50 osób oraz noclegów dla około 20 osób dla uczestników 16-u szkoleń w we wszystkich województwach Polski (w każdym województwie jedno szkolenie) w okresie od 1.08 do 30.09.2015.

W terminie do 24 lipca 2015 r. do siedziby Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęło 15 ofert .
Jedna firma złożyła ofertę cząstkową i po wyjaśnieniu zrezygnowała z udziału w postępowaniu.
W dniu 27 lipca 2015 r. dokonano oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.
14 ofert spełniło wszystkie wymogi formalne i zostało skierowanych do oceny merytorycznej.

W załączniku wyniki oceny merytorycznej.