Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

dot. zapytania ofertowego na przygotowanie ekspertyzy
dot. projektu aktu prawnego

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego projektem pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zgodnie z zasadą konkurencyjności przyjmowano oferty na zapytanie ofertowe z dnia 23 kwietnia 2019 r., które dotyczyło przygotowania ekspertyzy „Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych – ocena projektowanych rozwiązań prawnych”.

W terminie do 30 kwietnia 2019 r. do siedziby Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęło pięć ofert, które spełniły wszystkie wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Nadesłane oferty wraz z wynikiem oceny merytorycznej.

Wybranemu oferentowi zostanie przedstawiony projekt umowy na wykonanie zlecenia.