Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

dot. zapytania ofertowego na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu aktu prawnego

W związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zgodnie z zasadą konkurencyjności przyjmowano oferty na zapytanie ofertowe z dnia 26 sierpnia 2019 r., które dotyczyło przygotowania ekspertyzy „Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – ocena projektowanych  regulacji  prawnych”.

Do dnia 9 września br. wpłynęło 6 ofert, z czego dwie nie spełniły warunków formalnych.

Nadesłane oferty wraz z wynikiem oceny merytorycznej