Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

dot. zapytania ofertowego na organizację warsztatów konsultacyjnych

W związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu pt „Monitorowanie prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa (nr umowy POWR.02.16.00-00-0031/16-00) zgodnie z zasadą konkurencyjności przyjmowano oferty na zapytanie ofertowe z dnia 9 września 2019 r., które dotyczyło zapewnienia jednej sali szkoleniowej dla max. 40 osób na dwa dni robocze (łącznie 12 godzin), dwóch przerw kawowych, dwóch obiadów dla 40 osób, jednego noclegu ze śniadaniem oraz jednej kolacji dla 38 uczestników warsztatów konsultacyjnych w okresie od 22.10 do 23.10.2019 roku w woj. pomorskim na terenie Gdyni.

W terminie do 16.09.2019 r. do siedziby Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęło pięć ofert. Jedna oferta firmy „Hotel Różany Gaj” nie spełniła wymogów formalnych dot. warunków udziału w postępowaniu.  Cztery oferty spełniły wszystkie wymogi formalne i zostały skierowane do oceny merytorycznej. Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej ofert:

Nadesłane oferty wraz z wynikiem oceny merytorycznej