Komisja Europejska przyjmuje polski plan dotyczący emisji gazów cieplarnianych

19 kwietnia 2010 roku Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie przedstawionego przez Polskę nowego krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2) na okres 2008 – 2012 w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Komisja nie miała żadnych zastrzeżeń do polskiego planu.

Nowy krajowy plan rozdziału uprawnień jest zgodny z warunkami określonymi w dyrektywie w sprawie handlu uprawnieniami do emisji w UE (dyrektywa 2003/87/WE) oraz z decyzją Komisji z 2007 r., w której stwierdzono, że pewne aspekty polskiego krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji nie spełniały warunków zawartych w dyrektywie w sprawie handlu uprawnieniami do emisji. W planie utrzymano całkowitą liczbę uprawnień na poziomie 208,5 Mt rocznie. Jedyna zmiana w porównaniu do poprzedniego planu dotyczy niektórych przepisów technicznych rządzących rezerwą uprawnień nieprzydzielonych przedsiębiorstwom. Komisja postanowiła zatem nie wnosić żadnych zastrzeżeń do nowego planu.

Krajowe plany rozdziału uprawnień określają pułap łącznej ilości CO2, jaką mogą wyemitować instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji w danym państwie członkowskim, a także ustalają sposób przydzielania uprawnień do emisji CO2, jakie otrzymają poszczególne instalacje. Zadaniem Komisji jest sprawdzenie zgodności krajowych planów rozdziału uprawnień przygotowanych przez państwa członkowskie z dwunastoma kryteriami rozdziału uprawnień zawartymi w dyrektywie w sprawie handlu uprawnieniami do emisji w UE (dyrektywa 2003/87/WE).

 

Kryteria te mają na celu zapewnienie między innymi, że plany są zgodne ze zobowiązaniami UE i państw członkowskich wynikającymi z protokołu z Kioto, z rzeczywistymi zweryfikowanymi poziomami emisji zgłoszonymi w rocznych sprawozdaniach Komisji dotyczących postępu, oraz z potencjałem technologicznym umożliwiającym redukcję emisji. Pozostałe kryteria dotyczą zakazu dyskryminacji, ochrony konkurencji w UE oraz zasad dotyczących pomocy państwa, a także aspektów technicznych. Komisja może odrzucić plan w całości lub w określonej części.

Więcej informacji: LINK