Kolejna szansa dla przedsiębiorczych

Trwa kolejna edycja prestiżowego konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”, ogłoszonego przez Komisję Europejską i organizowanego w Polsce przez Ministerstwo Gospodarki we współdziałaniu z marszałkami województw. Na zgłoszenia zrealizowanych z sukcesem „przedsiębiorczych” projektów czekają urzędy marszałkowskie w całej Polsce.

Ministerstwo Gospodarki już po raz piąty zaprasza do udziału w Konkursie, w którym krajowe jury z udziałem przedstawicieli organizacji samorządów terytorialnych oraz organizacji przedsiębiorców, wybierze najciekawsze projekty promujące i wspierające przedsiębiorczość. Spośród laureatów krajowej fazy Konkursu, dwa projekty będą nominowane do fazy europejskiej. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się jednostki samorządu terytorialnego, regionalne i lokalne organizacje przedsiębiorców oraz podmioty, które w ostatnich dwóch latach zrealizowały z powodzeniem projekt promocji przedsiębiorczości w partnerstwie z samorządem terytorialnym. Wnioski konkursowe można zgłaszać w pięciu kategoriach:
– Promowanie ducha przedsiębiorczości;
– Rozwój umiejętności;
– Rozwój środowiska biznesowego;
– Wspieranie internacjonalizacji biznesu;
– Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne;

Konkurs przebiega w 3 etapach:

Etap I – regionalny. Organizowany jest przez urzędy marszałkowskie. Lokalne jednostki samorządu terytorialnego, podmioty realizujące projekty w partnerstwie z nimi, a także programy edukacyjne, mogą zgłaszać swój udział w Konkursie składając opis projektu wraz ze zgłoszeniem. Terminy składania wniosków ustalane są bezpośrednio przez urzędy marszałkowskie (między 6 a 10 października 2010 roku).

Etap II – krajowy. Projekty rekomendowane przez urzędy marszałkowskie zostaną ocenione przez Zespół Kwalifikacyjny (krajowe jury), powołany przez Ministra Gospodarki. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele organizacji jednostek samorządu terytorialnego reprezentowanych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, organizacji przedsiębiorców, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, uczelni wyższych oraz Ministerstwa Gospodarki. Urzędy marszałkowskie mogą zgłaszać wybrane projekty do 29 października 2010 roku.

Etap III – europejski. Najlepsze projekty krajowe zostają poddane ocenie europejskiego jury. W jego pracach będą uczestniczyć przedstawiciele środowisk akademickich i organizacji biznesowych, przedsiębiorca z kraju sprawującego prezydencję Rady Unii Europejskiej oraz przedstawiciel wysokiego szczebla rządu prezydencji w roku 2011. Członkami jury będą także przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz Komitetu Regionów. Do tego etapu zakwalifikowane zostaną maksymalnie dwa najbardziej nowatorskie projekty z każdego kraju.

Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w maju 2011 roku w Budapeszcie.

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: LINK
i na stronie Konkursu: LINK