Jakiej chcemy Europy? – komunikat ZRP nt. Strategii UE 2020

Strategia UE 2020 ma dać podstawy dla bardziej ekologicznego rozwoju gospodarczego Europy, który umożliwi jednocześnie walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Związek Rzemiosła Polskiego – jako organizacja reprezentująca sektor małych i średnich przedsiębiorstw – odniósł się do postulatów tego dokumentu.

Zdaniem ZRP Strategia UE 2020 zawiera szczytne cele, ale brakuje jednoznacznie opisanych instrumentów tych ich realizacji. Komisja Europejska na bardzo wysokim poziomie ogólności wypowiada się, w jaki sposób te strategiczne cele miałyby być wdrażane.

Innowacje powinny być jednym z fundamentów gospodarki UE, ale ZRP ostrzega, że tworzenie w tej dziedzinie identycznych kryteriów dla wszystkich krajów Unii (np. wymóg przeznaczania na badania 3 proc. PKB), może w efekcie zaszkodzić gospodarce, zwłaszcza sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw. Traktowanie sfery badań i rozwoju jako pierwszoplanowej sceny działań europejskich grozi poważnymi konsekwencjami zarówno w kontekście przyszłej polityki spójności, jak i kształtu budżetu UE po 2013 r. Wspieranie sfery badań i rozwoju (domena starych państw członkowskich) oraz polityka spójności ukierunkowana na likwidację różnić rozwojowych (główne pole zainteresowania nowych członków Unii) powinny być odpowiednio zrównoważone, aby dysproporcje między nowymi i starymi państwami członkowskimi rzeczywiście miały szansę na stopniowe wyrównanie.

Więcej informacji w załączniku.