IV Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027

W dniach 16-17 maja 2023 w Warszawie odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu.

W trakcie obrad omówiono założenia projektów m.in.: z obszaru dostępności, innowacji społecznych, wsparcia budowania potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, badań zasobów kapitału ludzkiego na polskim rynku pracy, wsparcia przedsiębiorców w trudnościach, edukacji, włączenia społecznego, czy ochrony zdrowia. Omawiany między innymi planowany projekt niekonkurencyjny „Dostępność_pl”, którego głównym celem będzie zapewnienie koordynacji Programu Dostępność Plus. Projekt będzie również służył monitorowaniu wdrażania ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która stanowi prawną gwarancję realizacji art. 9 „Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych” (alokacja 16,5 mln zł ) oraz założenia projektu niekonkurencyjnego pn.: „Dostępność plus dla AOS”, którego celem jest opracowanie i wdrożenie standardu dostępności dla placówek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), co przyczyni się do poprawy ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz zwiększenia jakości realizowanych przez nie świadczeń (alokacja 388,69 mln zł). Ponadto zaopiniowano projekt, którego celem jest testowanie wykorzystywania mikropoświadczeń jako narzędzia wspierającego uczenie się osób dorosłych poza edukacją formalną, zatrudnienie i rozwój zawodowy. Projekt będzie realizowany jako element realizacji Zaleceń Rady (UE) z 22 czerwca 2022 r. w sprawie europejskiego podejścia do mikropoświadczeń, Alokacja projektu wynosi 23,4 mln zł. Przyjęto także trzy projekty niekonkurencyjne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące wprowadzenia nowych funkcjonalności do Bazy Usług Rozwojowych, cyklicznego monitorowania zasobów kapitału ludzkiego istniejących na polskim rynku pracy oraz czynników odpowiadających za ich rozwój, jak również opracowania systemu wsparcia przedsiębiorców w trudnościach w celu podnoszenia ich kompetencji przedsiębiorczych. Łączna alokacja na projekty wyniosła 90,2 mln zł.

Podczas dyskusji przedstawiciel ZRP zwrócił uwagę na konieczność dostosowania nowego systemu informatycznego wsparcia użytkowników CST2021 do oczekiwań i postulatów zgłaszanych przez beneficjentów projektów, w tym wyeliminowania błędów istniejących w poprzednim systemie od kilku lat.

fot. gov.pl