II Posiedzenie Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

15 lutego 2024 w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej miało miejsce posiedzenie drugie posiedzenie Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu z ramienia ZRP.

Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, która podkreśliła, że „wszystkie fundusze europejskie z nowej perspektywy finansowej UE są w dyspozycji Polski i jesteśmy na drodze jej realizacji a polityka spójności jest absolutnym fundamentem integracji europejskiej”

Ponadto w posiedzeniu wzięli udział wiceminister Konrad Wojnarowski, przedstawiciele Komisji Europejskiej – Dyrektorka ds. Wdrażania w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Emma Toledano-Laredo oraz Kierowniczka Działu ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL) Muriel Guin oraz przedstawiciele administracji publicznej ze szczebla rządowego i samorządowego i przedstawiciele partnerów spoza administracji.

Komitet ds. Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Zasiadają w nim przedstawiciele poszczególnych resortów, urzędów i instytucji centralnych, samorządów, partnerów społecznych, gospodarczych, a także reprezentujący społeczeństwo obywatelskie oraz środowiska naukowe i akademickie.

W trakcie posiedzenia omówiono stan realizacji programów z perspektywy 2021-2027 . Według stanu na 11 lutego br. od początku wdrażania obecnej perspektywy finansowej funduszy europejskich instytucje zarządzające uruchomiły 1 081 naborów. Ich budżet wyniósł 153 mld zł. Beneficjenci złożyli 23 669 wniosków o dofinansowanie. Wybrane projekty mają już przyznane dofinansowanie, a zawarte umowy opiewają łącznie na kwotę stanowiącą 12,6 proc. wartości przyznanych Polsce funduszy europejskich. Niektóre projekty są już rozliczane.  Dokonano  przeglądu dotychczasowej działalności podkomitetów funkcjonujących w ramach Komitetu, w tym Podkomitetu ds. Rozwoju Partnerstwa z udziałem przedstawicieli ZRP. Posiedzenie Komitetu stanowiło także okazją do dyskusji na temat przyszłości polityki spójności po 2027 r. W opinii nowego rządu RP Polska dostrzega konieczność wzmacniania roli polityki spójności jako katalizatora zmian strukturalnych w UE, przy jednoczesnym zachowaniu silnego ukierunkowania terytorialnego oraz zarządzania dzielonego, zgodnie z zasadami partnerstwa.