I Posiedzenie Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

22 marca 2023 w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej miało miejsce pierwsze posiedzenie Komitetu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. Związek Rzemiosła Polskiego reprezentował Pan Norbert Pruszanowski – Dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji, członek Komitetu z ramienia ZRP. Posiedzenie otworzył Pan Grzegorz Puda, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, który podkreślił, że „dzięki współpracy wszystkich interesariuszy związanych  z Polityką Spójności proces programowania perspektywy 2021-2027 zakończył się w zeszłym roku sukcesem a wszystkie programy zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym zostały zatwierdzone oraz otrzymały pierwsze płatności zaliczkowe   z budżetu UE”. W roli obserwatora udział brały przedstawicielki Komisji Europejskiej  Emma Toledano-Laredo, dyrektor ds. wdrażania w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) oraz Muriel Guin, kierownik Działu ds. Polski, Czech i Słowacji, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL).

Główne tematy poruszone podczas posiedzenia to podsumowanie zakończonego z sukcesem procesu negocjacji Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 oraz aktualny stan realizacji programów współfinansowanych z funduszy unijnych w Polsce w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.

Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Odpowiada na polskie potrzeby rozwojowe. Dotyczy 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Stanowi to ponad 20% środków polityki spójności w całej Unii Europejskiej. Z funduszy europejskich korzystamy już od niemal 20 lat i także w tej perspektywie Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Komitet koordynuje realizację wszystkich krajowych i regionalnych programów ujętych w Umowie Partnerstwa, w tym sprawdza, czy wsparcie unijne przynosi oczekiwane efekty. W skład Komitetu wchodzi obecnie 129 przedstawicieli rządu, samorządów oraz partnerów spoza administracji , w tym partnerów społecznych.

Podczas posiedzenia zostały zaprezentowane cele polityki spójności. Polska będzie koncentrować się na realizacji następujących sześciu celów.

  • Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa – 12,95 mld euro
  • Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa – 21,89 mld euro
  • Lepiej połączona Europa – 15,74 mld euro
  • Bardziej społeczna Europa – 16,64 mld euro
  • Europa bliżej obywateli – 2,42 mld euro
  • Sprawiedliwa transformacja – 3,69 mld euro

Poza tym przedstawiciele strony rządowej, samorządowej , partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa podsumowali przebieg okresu przygotowania nowych krajowych i regionalnych programów oraz przedstawili wnioski na przyszłość z punktu widzenia reprezentowanych przez nich środowisk. W imieniu partnerów społecznych, członków Zespołu Problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. Funduszy Europejskich, prezentację na ten temat przedstawił ekspert ZRP Pan Norbert Pruszanowski.

Prezentacja – N Pruszanowski