Gazeta Prawna: Będą kary za odmowę usługi

„Fryzjer, który odmówi strzyżenia np. osobie starszej lub niepełnosprawnej, będzie musiał udowodnić przed sądem, że nie dyskryminował klientów ze względu na wiek lub stanu zdrowia.”- czytamy w Gazecie Prawnej

„Każda osoba będzie mogła żądać odszkodowania za dyskryminację w dostępie do np. oświaty, opieki zdrowotnej i usług. Tak wynika z ostatniej wersji rządowego projektu ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.”

„Przewiduje on, że niedopuszczalne jest dyskryminowanie z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny lub rodzinny. Zakaz dyskryminacji będzie dotyczył m.in. dostępu do opieki zdrowotnej, oświaty, usług, nabywania praw oraz możliwości podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej. Każdy, kto uzna, że doszło do naruszenia zasady równego traktowania, ma prawo żądać zaniechania takich działań, usunięcia ich skutków, odszkodowania za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.”

„Osoba, która zdecyduje się na złożenie skargi o naruszenie zasady równego traktowania, będzie musiała jedynie uprawdopodobnić ten fakt. To oskarżony o dyskryminację, będzie musiał wykazać, że nie dopuścił się takiego czynu.”

„– To właściwe rozwiązanie. Osoba, która dopuszcza się dyskryminacji, jest zazwyczaj silniejszym podmiotem od osoby dyskryminowanej – tłumaczy Urszula Nowakowska, dyrektor Centrum Praw Kobiet.”

„Osoba dyskryminowana na dochodzenie swoich roszczeń będzie miała trzy lata”

ŁUKASZ GUZA
 

Więcej: http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=254045