Gazeta Podatnika: Związkowcy i pracodawcy przyjęli pakiet na kryzys

„Partnerzy społeczni z Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych przyjęli pakiet działań antykryzysowych i zwrócili się do strony rządowej o pilne podjęcie rozmów w celu wspólnego wypracowania ostatecznych rozwiązań, które zostaną przyjęte przez Sejm. Pakiet działań antykryzysowych przyjęty w wyniku rozmów przedstawicieli trzech związków zawodowych i czterech organizacji pracodawców obejmuje wynagrodzenia i świadczenia socjalne, rynek pracy i stosunki pracy oraz politykę gospodarczą” – czytamy na portalu gazeta Podatnika.

„W pierwszym obszarze – wynagrodzeń i świadczeń socjalnych – partnerzy społeczni postulują wprowadzenie programu kryzysowej pomocy dla społeczeństwa, w szczególności wsparcia rodzin najuboższych poszkodowanych w wyniku kryzysu oraz zwiększenia środków na świadczenia socjalne w związku ze wzrostem liczby osób zwalnianych z pracy. Chcą także zniesienia opodatkowania zapomóg udzielanych przez związki zawodowe oraz świadczeń wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych”.

„Kolejne punkty pakietu to: zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych pomocy socjalnej realizowanej w formie bonów uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi w tym tzw. bonów towarowych; uchylenie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zniesienie ustawy kominowej; wypracowanie mechanizmów, dzięki którym minimalne wynagrodzenie osiągnie poziom 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia”.

„W drugim obszarze – rynku pracy i stosunków pracy – związkowcy i pracodawcy apelują o wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczania czasu pracy, uruchomienie zakładowego funduszu szkoleniowego, racjonalizację rozwiązań dotyczących doby pracowniczej w kontekście rozliczania czasu pracy, uznanie pakietów socjalnych za źródło prawa pracy, a ruchomego czas pracy za instrument wspomagający łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi, stabilizację zatrudnienia poprzez ograniczenie stosowania umów na czas określony”.

Więcej: Gazeta Podatnika