Gazeta Częstochowska: Przygotowanie zawodowe w rzemiośle

„Zbliża się okres naboru uczniów do wszystkich typów szkól ponadgimnazjalnych. O zasadach kształcenia zawodowego w rzemiośle informuje dyrektor Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Stanisława Drosik.” – czytamy w Gazecie Częstochowskiej.

„- Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części: praktycznej odbywającej się w zakładach rzemieślniczych i teoretycznej odbywającej się w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.”

„Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może prowadzić właściciel zakładu rzemieślniczego bądź pracownik. Osoba szkoląca musi posiadać przynajmniej tytuł mistrza w zawodzie, w którym będzie prowadzona nauka oraz przygotowanie pedagogiczne.”

„Osoba młodociana (16-18 lat) zamierzająca podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi mieć’ ukończone gimnazjum . Wszelkie formalności związane z zatrudnieniem młodocianego pracownika w celu nauki zawodu załatwia się w branżowym Cechu lub Izbie Rzemieślniczej- Umowę o pracę podpisują: pracodawca – (właściciel zakładu rzemieślniczego), uczeń – (młodociany pracownik) oraz jego prawny opiekun.”

„Umowy dla młodocianych dokształcających się w zasadniczych szkołach zawodowych należy zawierać w okresie przyjmowania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku gdy młodociany dokształca się w systemie pozaszkolnym podpisanie umowy może nastąpić w innym terminie.”

Więcej: Gazeta Częstochowska
25.03.2010