Fundusze-europejskie.pl: Fiskus dotacjom nie odpuści

„Czy dochody osób związanych z obsługą projektów unijnych powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym?  Sprawa ciągle budzi kontrowersje, a Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że podatek płacić trzeba. Poniżej komentarz kancelarii prawnej „Chałas i wspólnicy’’. – czytamy na portalu Fundusze-europejskie.pl.

„Analizowane zagadnienie dotyczy zwolnienia, jakie na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych ustawodawca przewidział w art. 21 ust. 1 pkt 46 PIT. Skorzystanie z tej preferencji wymaga łącznego spełnienia przesłanek zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych. Po pierwsze, ściśle określony został katalog źródeł, z których pochodzić mogą otrzymane przez podatnika dochody, tj. od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO. Powyższej opisane środki powinny być przyznane na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z wyżej wskazanymi podmiotami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe. Dopuszczalne jest także przekazanie środków za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. Po drugie, zwolnienie przysługuje podatnikowi, który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Nie należy się zaś ono osobom fizycznym, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez siebie programem, przy czym bez znaczenia jest rodzaj umowy, na podstawie której takie czynności zostały zlecone.
Jednym z problemów jest zbyt literalna wykładnia zwolnienia w aspekcie bezpośredniego pochodzenia środków.”

„Kolejnym problemem jest kwestia bezpośredniej realizacji celu programu finansowanego
z bezzwrotnej pomocy. Norma z art. 21 ust. 1 pkt. 46 lib. b PIT nie rozstrzyga bowiem, kogo uznać należy za realizującego taki cel. W szczególności, czy takimi osobami są podatnicy będący pracownikami, zleceniobiorcami etc. jednostki, która realizuje bezpośrednio cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy i w ramach której wskazani podatnicy także ten cel realizują. W piśmie Ministerstwa Finansów z 27.06.2003 r. (sygn. PB5/IMD-033-21-1128/03) wyjaśniono, że w momencie, gdy osoby wskazane powyżej realizują cel programu, to uprawnione są tym samym do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt. 46 PIT. Powyższe stanowisko podtrzymał w piśmie z dnia 29.08.2006 r. (DD/PB5-066-120/06/IK-56) dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów. Za szerszym zakresem zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt. 46 opowiedział się także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (zob. wyrok z dnia 26.06.2007, sygn. I SA/Op 177/07). Powyższe tezy są korzystne, jednak daleko idące. Na ich aprobatę nie pozwala literalna wykładnia art. 21 ust. 1 pkt. 46 lit. b. Jak już wcześniej podniesiono, przepis ten stanowi, iż analizowane zwolnienie nie znajduje zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Stąd jedynie podatnik, który zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 46 lit. a otrzymuje środki na realizację celów określonego programu uprawniony będzie, aby od tych dochodów nie odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych. Dalsze „podzlecanie” wykonania określonych czynności w ramach realizowanego celu zwolnieniem już objęte nie będzie.”

Więcej: Fundusze-europejskie.pl
Paweł Jabłonowski – Szef Departamentu Podatkowego w kancelarii prawnej „Chałas i Wspólnicy’’
19.05.2010