Nabór wniosków do Poddziałania 7.2.1 POKL w województwie kujawsko-pomorskim

W terminie od 20 maja do 23 lipca 2010 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim.

Termin składania wniosków
Od 20 maja 2010 r. od godziny 8.00 do 23 lipca 2010 r. do godziny 15.00
(decyduje data i godzina wpływu do Instytucji Ogłaszającej Konkurs) w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00

Rozstrzygnięcie konkursu do 14 października 2010 r.

Miejsce składania wniosków
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
ul. Słowackiego 114
87-100 Toruń

Sposób składania wniosków
Osobiście, kurierem lub pocztą.

Kto może składać wnioski
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji Konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Na co można otrzymać dofinansowanie
Projekty obejmujące:
1. wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej;
2. kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych;
3. staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
4. poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej;
5. rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy);
6. rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy;
7. rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy;
8. wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie;
9. promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
10. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej;
11. organizowanie akcji i kampanii promocyjno – informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
12. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym;
13. prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych).

Ważne informacje
Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela Instytucja Organizująca Konkurs – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń, pod nr tel. 56 610 21 50/51/60, na stronie internetowej www.efs.ropstorun.pl  oraz drogą elektroniczną e-mail: anna.koralewska@ropstorun.home.pl

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl