Dofinansowania na innowacje technologiczne dla MŚP

Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych w programie Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”Wsparcie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Firmy mogą liczyć nawet na 6 mln zł dofinansowania.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Rodzaje wydatków, które kwalifikują się do dofinansowania:

  • Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego
  • Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.
  • Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.
  • Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej.
  • Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.
  • Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest spełnianie kryteriów pojęcia MŚP, gotowość do pokrycia z własnych środków 25 proc. kosztów projektu oraz otrzymanie kredytu od komercyjnego banku. Premia technologiczna trafia bowiem nie na konto przedsiębiorcy, ale na rachunek banku, który udzielił kredytu na inwestycję. Wnioski można składać tylko w oddziałach banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pamiętając, że każdy z nich może inaczej ocenić zdolności kredytowe wnioskodawcy, a także mieć inną wysokość opłat.

Lista banków współpracujących z BGK.

Wnioski można składać od  8 października br. do 26 kwietnia 2019 roku. Nabór będzie podzielony na kilka rund:

Runda I – 8 października – 7 listopada 2018 r.
Runda II – 8 listopada – 6 grudnia 2018 r.
Runda III – 7 grudnia – 24 stycznia 2019 r.
Runka IV – 25 stycznia – 28 lutego 2019 r.
Runda V – 1 marca – 10 kwietnia 2019 r.
Runda VI – 11 kwietnia – 26 kwietnia 2019 r.

Więcej o programie Inteligentny Rozwój.

Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania na stronie BGK.

(Grafik: Google)