Extra Galicja: Demokracja jako ustrój złożony z mniejszości

„W Tarnowie, odbyła się III ogólnopolska konferencja dotycząca mniejszości w ustroju demokratycznym. Jej organizatorami byli: Stowarzyszenie Kuźnica w Tarnowie, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli oraz Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (SEC)” – czytamy w Extra Galicji.

„W dyskusji stwierdzano, że demokracja, to ustrój złożony z mniejszości, ale pokazywano obraz i problemy różnych mniejszości w Polsce. Począwszy od społeczności narodowych, etnicznych, światopoglądowych, religijnych, czy socjalnych, aż po mniejszości zawodowe.’

„Mgr Barbara Biskup jako przedstawiciel Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie przedstawiła stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw – zakładów rzemieślniczych w Polsce. Analizując historię rzemiosła i stan gospodarki od 1989 roku po czasy dzisiejsze, podkreśliła intensywny rozwój sektora MSP i przedstawiła bariery, jakie napotykały zakłady rzemieślnicze rozpoczynając i prowadząc swoją działalność.”

„Konkluzją powyższego wystąpienia było stwierdzenie, że rzemiosło pomimo swej siły liczebnej boryka się z prawnymi problemami częściej odnoszącymi się do mniejszości. Silniejsze są bariery rozwoju zakładów rzemieślniczych w Polsce, wśród których należy wymienić przede wszystkim wysokie koszty pracy, tzn. podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne, biurokrację i nieprzychylność urzędników, nieprecyzyjne i mało stabilne przepisy prawne.”

„Bariery te hamują tempo rozwoju przedsiębiorstw już istniejących, jak i powstawanie nowych. Przekłada się to na spowolnienie rozwoju gospodarczego, a tym samym redukcji stopy bezrobocia. Jednakże sama identyfikacja barier, mimo że dostarcza cennych informacji i wskazówek siłom politycznym odpowiedzialnym za poprawę sytuacji gospodarczej Polski nie jest wystarczająca. Ze względu na negatywne oddziaływanie tych zjawisk na gospodarkę konieczne są konkretne i niezwłoczne działania.”

Więcej: extrapolska.pl
02.12.2010