XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

W dniach 25-26 listopada 2010 r. w Łysomicach koło Torunia odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki. Spotkaniu przewodniczył  Paweł Chorąży – dyrektor Departamentu Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z przedstawionymi informacjami nt. postępu finansowego wg stanu na 22 listopada 2010 r. w ramach Program Kapitał Ludzki (PO KL) rozliczono ponad 23,3 proc. środków,  z czego większość w ramach priorytetów komponentu regionalnego. Dotychczas udział w projektach realizowanych ze środków EFS rozpoczęło blisko 2,2 mln osób, w tym 57 proc. kobiet. Udzielono dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla blisko 64 tys. osób, a udział w projektach w zakresie Aktywnej Polityki Rynku Pracy zakończyło blisko 389 tys. osób. Wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych objęto blisko 144 tys. osób pracujących. Ponad 2 tys. ośrodków wychowania przedszkolnego skorzystało ze środków w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL. Najszybciej realizowany jest Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, w którym rozdysponowano już blisko 69 proc., a wydano 48 proc. alokacji.
Głównym punktem posiedzenia było omówienie i rekomendowanie do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą Planów działania na 2011 rok Instytucji Pośredniczących Komponentu Centralnego i Regionalnego PO KL. W wyniku głosowania przyjęto uchwałę zatwierdzającą szczegółowe kryteria wyboru projektów w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego PO KL na kolejny rok. Dalszej dyskusji wymagają natomiast zawarte w Planach działania założenia dotyczące projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz niektórych projektów systemowych.

Podczas posiedzenia zostały przedstawione zmiany w ogólnych kryteriach formalnych i merytorycznych w związku z planowanym wprowadzeniem nowego wzoru wniosku o dofinansowanie od 1 stycznia 2011 roku. Podczas spotkania w drodze consensusu przyjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanych ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i systemowych oraz zmiany zastosowania ogólnych oraz szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Członkowie Komitetu zapoznali się z efektami projektu systemowego pn. Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w Poddziałaniu 2.1.3 Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw PO KL. W trakcie realizacji projektu jego uczestnikom zaprezentowano blisko 16 tys. ofert pracy, odbyło się ponad 20 tys. spotkań w zakresie doradztwa zawodowego, natomiast ponad 80 proc. uczestników projektu podniosło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i warsztatach.