Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw – akt dla drobnej przedsiębiorczości

Dnia 25 czerwca 2008 roku Komisja Europejska przedstawiła komunikat w sprawie Europejskiej Karty Małej Przedsiębiorczości (Small Bussines Act) – pakietu wsparcia i ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wg założeń projektu ma on za zadanie m.in.: ułatwić kontakty z administracją publiczną, ograniczyć regulowanie faktur z opóźnieniem, rozszerzyć dostęp do pomocy w zakresie finansowania, innowacyjności i szkoleń oraz obniżyć podatek VAT na usługi świadczone lokalnie.

Związek Rzemiosła Polskiego z zadowoleniem przyjął ogłoszenie pakietu dla sektora MSP. Zasługą europejskiej karty jest fakt, iż polityka MSP stała się jednym z priorytetów Komisji Europejskiej. Komisja została zobowiązana do corocznego składania raportów na temat stanu realizacji postanowień Karty. Raport ten tworzony jest w oparciu o dialog z państwami członkowskimi i europejskimi partnerami społecznymi. W procedurze tej uczestniczy także Związek Rzemiosła Polskiego – jako partner społeczny rządu RP i jako członek Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw UEAPME, posiadającej status europejskiego partnera społecznego.

W dokumencie Small Bussines Act zostały zawarte propozycje nowych regulacji prawnych, istotnych z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw. W ocenie Związku – dla firm rzemieślniczych szczególnie korzystny – może okazać się wniosek w sprawie podatku VAT, umożliwiający państwom członkowskim stosowanie zmniejszonych stawek VAT na usługi świadczone lokalnie, w tym usługi wymagające dużego nakładu pracy, oferowane przede wszystkim przez MSP.

Szczegóły w załączniku