Dziennik Gazeta Prawna: Potrzebny plan zwalczania pracy w szarej strefie

Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę, że aby walka z zatrudnieniem na czarno była skuteczna konieczne są zmiany. Państwo powinno wypracować kompleksowe rozwiązania problemu – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.

Obecnie jedynym organem, który faktycznie kontroluje legalność zatrudnienia jest Państwowa Inspekcja Pracy, a ministerstwo pracy nie przewiduje zmiany tej sytuacji. Jednak PIP uważa, że by walka z szarą strefą była efektywna konieczne jest wprowadzenie strategii przeciwdziałania naruszeniom kodeksu pracy. Sama kontrola nie wystarcza.

Zdaniem Małgorzaty Kwiatkowskiej, zastępcy głównego inspektora pracy, konieczne są zmiany legislacyjne oraz opracowanie strategii z udziałem wszystkich organów kontroli (ZUS, organy skarbowe) związanych z kwestiami nielegalnego zatrudnienia, a co za tym idzie strat dla budżetu.

Obowiązki PIP w walce z pracą w szarej strefie
● Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej i wykonywania działalności gospodarczej.
● Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców.
● Kontrola przestrzegania obowiązku:
– informowania PUP przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
– opłacania składek na Fundusz Pracy,
– dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru,
– prowadzenia agencji zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
● Ujawnianie i ściganie sprawców wykroczeń określonych w art. 119–123 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz pełnienie przez inspektora pracy funkcji oskarżyciela publicznego w tych sprawach.

Więcej: gazetaprawna.pl
04.01.2012
Tomasz Zalewski