Drugi dzień konferencji poświęconej oświacie zawodowej

W drugim dniu konferencji „Nauka, technika i rzemiosło kluczem do innowacyjnej gospodarki” omówiono zagadnienia związane z potwierdzaniem kwalifikacji zawodowych oraz kwalifikacji czeladnika i mistrza w kontekście Krajowego Systemy Kwalifikacji.

Dyrektor Generalny ZRP Maciej Prószyński wskazał na niepokojące zjawisko zmniejszania się liczby rzemieślników szkolących w zawodzie i ograniczanie czasu przeznaczonego na naukę praktyczną, odniósł się także do tematu refundacji kosztów szkolenia pracowników młodocianych.

Naczelnik w Departamencie Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Strojna omówiła zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i nowe instrumenty wsparcia. Podczas spotkania dyskutowano o współpracy izb rzemieślniczych z urzedami pracy. Elżbieta Strojna zaapelowała do przedstawicieli izb rzemieślniczych o zaciesnianie współpracy z urzędnikami, co będzie korzystne zrówno dla pracodawców, jak i pracowników, a urzedom pracy ułatwi wypełnianie ich misji.

Sporo miejsca podczas szkolenia poświęcono tematyce doradztwa zawodowego w kontekście kształcenia zawodowego, ochrony pracy pracowników młodocianych, omówiono także zasady oraz organizację realizacji projektu „3 x środowisko”. Wskazano na możliwości wykorzystania jego działań na rzecz poprawy jakości działalności komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych.


Tematyka będzie kontynuowana podczas ostatniego dnia konferencji (11/12/2013).


Zdjęcia ze szkolenia:

LINK