Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Na portalu Urzędu Miasta Włocławek możemy znaleźć wskazówki jak otrzymać wsparcie de minimis w związku z edukacją pracownika młodocianego w firmie.

Pracodawca musi złożyć do Urzędu Miasta wniosek, w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu Do wniosku o udzielenie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego należy dołączyć dokumenty, m.in.
•    kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego
•    kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika lub zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu
•    kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne)
•    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 
Szczegółowe informacje dotyczące trybu udzielania dofinansowania są dostępne na portalu włocławskiego Urzędu Miasta: LINK