Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych – Odpowiedzi na pytania rzemieślników

Zapytanie: Czy cech jako organizacja może skorzystać w ramach Tarczy Antykryzysowej z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Odpowiedź ZRP: Uważamy, że nie ma przeszkód, aby cech mógł skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne…  na podstawie przepisów Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020r., poz. 568, wraz z późn.zm). Zgodnie z art. 31zo tej ustawy jest możliwe złożenie wniosku o zwolnienie ze składek płatników (a więc i innych podmiotów niż przedsiębiorcy), którzy zgłosili do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych (a po nowelizacji ustawy, ustawą z 16 kwietnia 2002 r., mniej niż 49 ubezpieczonych).

Jeśli chodzi o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie COVID-19 – na podstawie art. 15g omawianej ustawy (po nowelizacji w dniu 16 kwietnia 2020 r.) – cech mógłby wystąpić o takie świadczenie, jeśli udokumentowałby spadek obrotów gospodarczych, zgodnie z wymogami ust. 9 tego artykułu (nie mniej niż o 15% dla dowolnie wybranych dwóch miesięcy roku 2019 i 2020, albo nie mniej niż 25% – porównanie dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r.). Jeśli cech nie może udokumentować spadku obrotów z działalności gospodarczej, nie może się ubiegać o pomoc na podstawie tego przepisu.  Zwracamy jedynie uwagę na przepis, który mówi, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w  której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Ewentualnie jest możliwe ubieganie się o pomoc przewidzianą dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek (nie dłużej niż 3 miesiące) na podstawie art. 15zze ustawy z dnia 31.03.2020 r. Pomoc jest przyznawana przez starostę na podstawie zawartej umowy, w przypadku udokumentowania spadku przychodów z działalności statutowej.

Przygotowała Elżbieta Lutow
Dyrektor Zespołu Rozwoju Przedsiębiorczości
Związku Rzemiosła Polskiego