Dochody członków rad nadzorczych objęte ubezpieczeniem ZUS

Od 1 stycznia 2015 r. od umów zleceń członków rad nadzorczych obowiązkowo odprowadzane są składki na ZUS. To część przepisów nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które obowiązują już teraz.
Podstawę wymiaru składki stanowi przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Obowiązkowemu ubezpieczaniu podlegać będą wszyscy członkowie rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. Fakt pobierania emerytury, renty lub podlegania ubezpieczeniu z innego tytułu nie będzie zwalniał z obowiązku odprowadzenia składki.

Nowelizacja ustawy została przygotowana w  porozumieniu z partnerami społecznymi – przedstawicielami organizacji pracodawców i związków zawodowych. 
Więcej: LINK