Długo oczekiwany projekt rozporządzenia

 

W załączniku prezentujemy projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom wraz z uzasadnieniem, opracowanego zgodnie z deklaracją zawartą w art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.