Dialog pomiędzy UE i USA na temat MŚP: Tworzenie sprzyjającego otoczenia dla MŚP

Dialog UE-USA na temat MŚP, który zorganizowała Komisja Europejska i ich amerykański odpowiednik, koncentrował się w szczególności na stworzeniu warunków, w których MŚP mogą odnieść sukces w okresie transformacji po pandemii. Pan Schneider, zastępca dyrektora Departamentu Handlu Zagranicznego w Izbie Przemysłowo-Handlowej dla Monachium i Górnej Bawarii, przedstawił poglądy SMEunited na sytuację.

Podczas pandemii MŚP stanęły w obliczu bardzo specyficznej formy recesji, która była spowodowana jednocześnie szokiem popytu i podaży. Kluczowe znaczenie miało ustabilizowanie gospodarki – zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw – poprzez wspieranie dochodów, opóźnianie wniosków o płatność oraz zapewnienie gotowości struktur do ożywienia.

UE zareagowała szybko i przy pomocy odpowiednich środków, biorąc pod uwagę wkład organizacji MŚP. Z punktu widzenia SMEunited najważniejszymi programami UE dla MŚP były:

  • tymczasowe ramy pomocy państwa pozwalające państwom członkowskim na udzielanie dotacji i dotowanych pożyczek;
  • europejski instrument tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE) zapewniający państwom członkowskim środki budżetowe na finansowanie programów pracy w niepełnym wymiarze godzin i wsparcie dochodów dla przedsiębiorców;
  • elastyczność w funduszach spójności i strukturalnych w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia płynności dla MŚP;
  • unijny fundusz odbudowy NextGenerationEU, który przyczynia się do transformacji cyfrowej i ekologicznej.

Już na początku marca 2020 roku SMEunited uruchomiło cotygodniową wymianę z organizacjami członkowskimi w celu monitorowania środków sanitarnych podejmowanych w różnych państwach członkowskich i dzielenia się środkami wsparcia wymaganymi przez MŚP. Było to również bardzo pomocne w identyfikacji najlepszych praktyk dotyczących środków na poziomie krajowym: moratoria płatnicze, system pracy krótkoterminowej, protokoły ponownego otwarcia przedsiębiorstw po zamknięciu, itp. Informacje te zostały przesłane do Komisji Europejskiej i Rady UE i przyczyniły się do opracowania różnych środków i narzędzi.

Fakt, że w zeszłym roku ożywienie było silniejsze niż oczekiwano, świadczy o sukcesie środków antykryzysowych podjętych przez UE i jej państwa członkowskie. Kolejny szok zewnętrzny nastąpił na naszym kontynencie wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę. Związane z tym sankcje przyspieszyły już istniejące problemy związane z cenami energii i surowców.

Jednak nawet przed wojną ożywienie MŚP było utrudnione przez brak wykwalifikowanej siły roboczej, zakłócenia łańcucha dostaw oraz silny wzrost cen energii i innych surowców. Znalezienie wykwalifikowanych pracowników od dziesięcioleci stanowi przeszkodę dla MŚP w rozwoju ich firmy, a obecnie pozostaje to problemem numer jeden. Innym wyzwaniem jest inflacja, która ma bardzo różne przyczyny i wynika nie tylko z wysokich cen energii. Inflacja staje się coraz większym problemem dla MŚP, ponieważ tylko niewielka liczba MŚP jest w stanie przenieść wzrost cen na swoich klientów. W rezultacie coraz więcej MŚP jest zmuszonych do zaprzestania lub ograniczenia produkcji lub usług lub ponosi straty. Dlatego też środki łagodzące mają kluczowe znaczenie dla utrzymania wypłacalności MŚP. SMEunited prosi o obniżki cen lub dotacje na detalicznym rynku energii, co nie powinno zmniejszać zachęt do efektywności energetycznej i oszczędzania energii.

Artykuł SMEunited