Kluczowy wpływ terminów płatności na MŚP – raport SMEunited

SMEunited od dziesięcioleci opowiada się za poprawnymi terminami płatności. Opóźnione płatności zagrażają ciągłości działalności MŚP. Raport dotyczący wpływu szybszych płatności w relacjach B2B, opublikowany dziś przez Wspólne Centrum Badawcze, podkreśla to stwierdzenie. SMEunited zwróciło się do Komisji Europejskiej o wykorzystanie tego impulsu do natychmiastowego rozpoczęcia przeglądu dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach, zapowiedzianego przez Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, w Orędziu o stanie UE.

Raport wskazuje, że przepływy pieniężne wzrosłyby o 66 %, gdyby płatności dokonywane były w ciągu 30 dni. Jeżeli płatności są realizowane w ciągu 60 dni, wzrost wyniósłby tylko 10%. Ustalenia te są bardziej oczywiste w krajach, w których opóźnienia w płatnościach stanowią codzienne wyzwanie dla MŚP.

Jak już podkreśliło SMEunited, długie terminy płatności mogą zmusić przedsiębiorstwa do ograniczenia zatrudnienia i inwestycji lub całkowitego zamknięcia działalności. W sprawozdaniu przyznano, że pomimo dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach, terminy płatności często przekraczają założone cele, niezależnie od tego, czy są one rażąco niesprawiedliwe dla wierzyciela. SMEunited twierdzi również, że dyrektywa ta udowodniła już swoją skuteczność w relacji B2G (wymiana produktów między podmiotami gospodarczymi i organizacjami sektora publicznego): skróciła ona średni termin płatności z 200 do 100 dni dla władz publicznych. Choć jest to pozytywne, nie ulega wątpliwości, że 100 dni to nadal zbyt długo i jest nie do przyjęcia dla małych przedsiębiorstw. Władze publiczne powinny dawać przykład. W sektorach takich jak budownictwo czy produkcja, jest opóźnionych 60% płatności.

W sprawozdaniu przypomniano, że w dyrektywie brakuje narzędzi monitorowania. Obserwatorium opóźnień w płatnościach, zapowiedziane w strategii na rzecz MŚP, powinno zapewnić lepszy wgląd w rzeczywistość MŚP. Analiza narzędzi cyfrowych w celu zapewnienia terminowego opłacania faktur musi być zgodna z zasadą „Najpierw myśl na małą skalę” („Think Small First”). Oznacza to, że powinniśmy zapewnić odpowiedni zestaw narzędzi do rozwoju umiejętności przedsiębiorczych oraz dostosowane środowisko cyfrowe.

W swoim orędziu o stanie Unii, Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przypomniała, że 1 na 4 bankructwa wynika z opóźnień w płatnościach. Przedmiotowe sprawozdanie musi utorować drogę do bardziej sprawiedliwych i kompletnych ram prawnych dotyczących opóźnień w płatnościach.

W istocie, opublikowany raport w pełni potwierdza długoletnie propozycje SMEunited dotyczące ulepszenia dyrektywy w sprawie opóźnień w płatnościach zarówno w relacjach B2B, jak i B2G. Prezydent SMEunited Petri Salminen stwierdził: „Jeśli instytucje europejskie chcą być wiarygodne dla naszych MŚP, Komisja powinna natychmiast zaproponować inicjatywę prawną, która zostanie rozpatrzona w najwyższym stopniu w trybie pilnym, aby zapewnić jej przyjęcie jeszcze w tej kadencji.”

Artykuł SMEunited