Ruszyło składanie wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się delegowania pracowników

W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się delegowania pracowników, pn. „Delegowanie pracowników: poprawa współpracy administracyjnej i dostępu do informacji” (VP/2020/007).

Ogólnym celem zaproszenia do składania wniosków jest sfinansowanie inicjatyw mających na celu ulepszenia programu wdrożenia i prawidłowego stosowania dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy (UE) 2018/957 zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, a także wdrażanie przepisów wykonawczych dyrektywy 2014/67/UE. Państwa członkowskie mają dokonać transpozycji dyrektywy (UE) 2018/957 do prawo krajowe do 30 lipca 2020 r.

Zaproszenie ma na celu wsparcie Komisji Europejskiej i państw członkowskich w zrozumieniu istniejących oraz rozpoznaniu nowych wyzwań w dziedzinie delegowania pracowników.

Szczegółowe cele niniejszego zaproszenia do składania wniosków są następujące:

a) promowanie współpracy ponadnarodowej między właściwymi organami publicznymi i zainteresowanymi stronami, w tym promowanie zastosowania IMI oraz dzielenia się informacjami i najlepszymi praktykami w tym zakresie;

b) zwiększenie dostępności, przejrzystości i jakości informacji o warunkach zatrudnienia i wymaganiach administracyjnych lub istniejących praktykach w państwach członkowskich w zakresie monitorowania i egzekwować przepisy dyrektyw dotyczących delegowania pracowników;

c) promowanie działań opartych na dowodach poprzez gromadzenie i ocenę danych, w tym analiz i informacji specyficznych dla procesu delegowania i warunków pracy pracowników delegowanych, poprzez współpracę między uniwersytetami w zakresie różnych dyscyplin, a także ośrodków naukowych, instytucji badawczych, zainteresowanych stron i partnerów społecznych.

Wiodący wnioskodawcy, współwnioskodawcy i podmioty powiązane muszą należeć do jednej z następujących kategorii podmiotów:
• władze publiczne;
• organizacje międzynarodowe;
• organizacje non-profit (prywatne lub publiczne);
• ośrodki / instytuty badawcze;
• uczelnie wyższe;
• organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
• organizacja partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.

Termin składania wniosków upływa 30 lipca 2020 r.

Oczekuje się, że czas trwania projektu wyniesie między 12 a 18 miesięcy. Działanie w ramach projektu ma się rozpocząć najpóźniej od 1 stycznia 2021 r.

Całkowity budżet na wsparcie inicjatyw w ramach konkursu to 3 390 860 euro. Zasadniczo Komisja Europejska zamierza współfinansować od 5 do 8 wniosków wyłonionych w ramach konkursu, przy czym wsparcie finansowe nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych inicjatywy. Wnioskowana dotacja UE powinna wynosić od 250 000 euro do 600 000 euro.

Wiodący wnioskodawcy, współwnioskodawcy i podmioty powiązane muszą należeć do jednego z następujące kategorie:
• władze publiczne;
• organizacje międzynarodowe;
• organizacje non-profit (prywatne lub publiczne);
• ośrodki / instytuty badawcze;
• uczelnie wyższe;
• organizacje społeczeństwa obywatelskiego;
• organizacja partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=597&furtherCalls=yes

Funkcjonalna skrzynka pocztowa, na której można uzyskać dodatkowe informacje:
prac-vp-2020-007@ec.europa.eu

Dokument Komisji Europejskiej oraz informację z programu EaSI (w języku angielskim).