Czas pracy tematem posiedzenia zespołu TK

W Centrum Partnerstwa Społecznego, 25 października odbyło się posiedzenie zespołu problemowego TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych. Obradom przewodniczył Maciej Sekunda z PKPP Lewiatan, a wzięli w nich udział m.in podsekretarz stanu w MPiPS, Radosław Mleczko, zastępca Głównego Inspektora Pracy Leszek Zając, partnerzy społeczni oraz zaproszone przez nich grono ekspertów.

Dyskusja dotyczyła głównie propozycji zmian przepisów kodeksu pracy związanych z ruchomym czasem pracy. Partnerzy społeczni byli zgodni, co do tego, że istnieje potrzeba wprowadzenia do kp rozwiązań z zakresu ruchomego czasu pracy i wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy; nie porozumieli się natomiast w kwestii sposobu i narzędzi realizacji tych zmian w praktyce.

Przygotowane przez MPiPS projekty (dyskutowane na posiedzeniu zespołu) obejmują nowe brzmienie całego Działu VI Kodeksu pracy (uwzględniające ustawodawstwo unijne). Obejmują również i projekt węższy, dotyczący wyłącznie wybranych zagadnień czasu pracy. Część z proponowanych zmian zostały zapisane w sposób wariantowy i będą przedmiotem dalszych prac Zespołu.

W dalszej części spotkania skoncentrowano się na umowach na czas określony. W opinii dwóch central związkowych – OPZZ i NSZZ „Solidarność” – właściwe w tym zakresie byłoby ustalenie łącznego, maksymalnego czasu trwania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na czas określony u jednego pracodawcy. Departament prawa pracy przedstawił ogólne regulacje w tym zakresie ujęte w prawodawstwie niemieckim – jako wstęp do szerszej dyskusji porównawczej na kolejnych posiedzeniach zespołu.