Czas pracy kierowców – niekorzystny wynik głosowania

28 kwietnia 2010 roku Komitet ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego niestety zagłosował (głosami 30 do 19) za włączeniem samozatrudnionych do konstruowanych zapisów nowej dyrektywy o organizacji czasu pracy osób wykonujących działania w ramach transportu drogowego.

Kolejnym krokiem w procesie legislacyjnym będzie prośba Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego wobec Komisji Europejskiej o wycofanie propozycji wyłączenia samozatrudnionych z zapisów konstruowanej dyrektywy. Komisja Europejska ma prawo i prawdopodobnie odrzuci takie rozwiązanie. Dlatego w dniach 14 – 17 czerwca 2010 roku odbędzie się głosowanie nad kształtem omawianej dyrektywy podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Dyrektywa 2002/15/EC wprowadziła limit czasowy dla pracowników wykonujących działania w ramach transportu drogowego. Kierowcy pracujący na własny rachunek byli wyłączeni z zakresu jej stosowania – oficjalnie do 23 marca 2009 roku. Jednakże do dnia dzisiejszego sytuacja nie uległa zmianie.

Podjęto natomiast prace nad rewizją dyrektywy 2002/15/EC. Komitet ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego stwierdził, że kierowcy pracujący na zasadach samozatrudnienia powinni przestrzegać europejskich przepisów regulujących czas pracy, podobnie jak ich koledzy zatrudnieni w firmach przewozowych. W konsekwencji powinni oni być objęci znowelizowaną dyrektywą, nad którą właśnie trwają prace.

Sygnalizowane zmiany w dyrektywie mogą mieć poważne skutki dla sektora MŚP, m.in.: zachwianie konkurencji pomiędzy MŚP a firmami dużymi, zatrudniającymi zawodowych kierowców, oraz zakłócenia w rytmie pracy małych firm i osób samozatrudnionych w przypadku, kiedy występuje łączenie zadań kierowcy i innych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Europejska Unia Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME), wspierana przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz pozostałych członków, od dłuższego czasu działa na rzecz odrzucenia szkodliwych poprawek działających na niekorzyść sektora MŚP. Do czasu czerwcowego głosowania będą trwały negocjacje oraz działania lobbingowe wobec Posłów do Parlamentu Europejskiego.