CSR a edukacja

W ministerstwie gospodarki spotkała się grupa robocza „CSR a edukacja” w ramach powołanego przez premiera Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR).

 

Do prac zespołu zaproszono partnerów społecznych, w tym Związek Rzemiosła Polskiego. Zespół podzielono na grupy robocze, które będą pracowały m.in. nad: systemem promowania CSR w Polsce, odpowiedzialnymi inwestycjami, zrównoważeniem konsumpcji i edukacją, która przypadła ZRP. Koordynatorem prac tej grupy została Izabela Opęchowska – Dyrektor Zespołu Dialogu Społecznego Związku.

 

Grupa za najpilniejsze w tej chwili uznała dokonanie aktualnej oceny sytuacji, określenie obszaru działań, które znajdą się w obrębie prac grupy oraz wypracowanie narzędzi do realizowania wytyczonych przedsięwzięć w edukacji.

 

Mówiono o krajowych ramach kwalifikacji i odchodzeniu od minimum kształcenia. Zagadnienia dotyczące społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw mogą być kreowane w zakresie pożądanych kompetencji z uwzględnieniem zarówno edukacji formalnej, jak i nieformalnej.

 

Diagnozy wymaga zapotrzebowanie na kształcenie w zakresie CSR. Sprawa jest ważna albowiem do tej pory nie prowadzono badań o odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw jako przedmiotu w programach studiów. Wskazano na brak kompetencji społecznych dot. CSR u absolwentów uczelni technicznych, co utrudnia pracę przy projektach inwestycyjnych.

 

Szczegółowy opis spotkania w załączniku.