Apel partnerów społecznych – członków RDS w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Związek Rzemiosła Polskiego razem z Forum Związków Zawodowych, Konfederacją Lewiatan, Ogólnopolskim Porozumienie, Związków Zawodowych, Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związkiem Pracodawców Business Centre Club jako przedstawiciele organizacji pracowników i pracodawców oraz członkowie Rady Dialogu Społecznego apelują o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

26 maja czekają nas kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego, czwarte już, ale prawdopodobnie najważniejsze z dotychczasowych, w których Polacy mogli brać udział. Ich wynik zadecyduje o przyszłości Unii Europejskiej i o tym, jakie będzie w niej miejsce Polski!

1 maja minęło zaledwie 15 lat naszego członkostwa w Unii – bilans jest ze wszech miar pozytywny. W 2004 roku produkt krajowy brutto per capita to zaledwie połowa średniej unijnej, w roku 2018 osiągnął 70% i dalej rośnie. Przy istotnym wsparciu środków unijnych systematycznie zmniejszamy dystans do bogatszych państw Europy Zachodniej – bilans netto to ponad 100 mld euro, więcej niż roczny budżet Polski.

Cele Unii Europejskiej to także nasze cele, w tym:

 • zrównoważony wzrost gospodarczy, rozwój inwestycji i tworzenie nowych, dobrych miejsc pracy,
 • europejski wspólny rynek, odpowiedzialna polityka finansowa i monetarna,
 • polityka przemysłowa, rozwój nowych technologii i wzrost konkurencyjności gospodarek UE w świecie,
 • wyrównywanie poziomu rozwoju krajów członkowskich, poprzez politykę kohezyjną i rolną,
 • wspólna, ambitna polityka klimatyczno-energetyczna i ochrona środowiska,
 • ochrona pracowników i poprawa warunków dla przedsiębiorczości,
 • wsparcie samorządności, dialogu społecznego i obywatelskiego,
 • tworzenie wspólnych ram prawnych i ich przestrzeganie,
 • utrwalanie narodowych wartości i kultury krajów członkowskich,
 • aktywny udział państw członkowskich w handlu międzynarodowym.

Współgrają one ze statutowymi celami Rady Dialogu Społecznego, takimi jak:

 • zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej,
 • realizacja zasady partycypacji i solidarności społecznej w stosunkach pracy i polityce zatrudnienia,
 • poprawa jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowanie społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej,
 • wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

Nasze organizacje aktywnie uczestniczą w pracach Unii Europejskiej i współpracy Polski z jej instytucjami. Zróbmy wszystko, by w kolejnych latach dotychczasowe osiągnięcia Polski utrwalać i rozwijać. Wzmacniając Unię Europejską – wzmacniamy Polskę!

Dlatego apelujemy do wszystkich naszych członków – pracowników i pracodawców, by poszli na wybory 26 maja i oddali swój głos za dalszym rozwojem Polski w Unii Europejskiej.

Nie dajmy innym decydować za nas – to MY sami wybierzmy naszą przyszłość w Europie!

Apel partnerów społecznych – członków Rady Dialogu Społecznego w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego