Apel do Rządu RP o pilne modyfikacje w Tarczy Antykryzysowej 6.0

Wobec ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2020 r. wprowadzenia tzw. Kwarantanny Narodowej i spodziewanego w związku z tym drastycznego pogorszenia, już dziś ciężkiej, sytuacji polskich przedsiębiorców, apelujemy do Rządu RP o analizę dotychczasowych rozwiązań, które niestety oceniamy jako pozorne. Przede wszystkim jednak wzywamy do pilnego przygotowania realnych projektów wsparcia polskich przedsiębiorców, którzy są na granicy gospodarczej wydolności.

Pomimo wielu postulatów pracodawców, zakres pomocy okazał się niewielki. Co więcej, zaproponowana pomoc w zupełności nie odpowiada na potrzeby polskich przedsiębiorców, w tym rzemieślników.

Wspólnym mianownikiem zaproponowanych rozwiązań pomocowych w ramach Tarczy 6.0 (podobnie jak to miało miejsce w ramach Tarczy 5.0) jest jej skierowanie do bardzo wąskiej grupy wytypowanych branż (przedsiębiorców), co dodatkowo obwarowane jest szeregiem innych warunków koniecznych do spełnienia w celu otrzymania pomocy.

Wobec powyższego, Związek Rzemiosła Polskiego postuluje o zmianę przepisów, która przede wszystkim rozszerzy zakres zastosowania narzędzi pomocowych w szczególności poprzez:

  • rozszerzenie kręgu adresatów środków pomocowych na wszystkich przedsiębiorców poprzez odejście od zastosowanego kryterium wytypowanych branż (PKD), w tym kryterium przeważającej działalności PKD na rzecz uniwersalnego kryterium spadku przychodów podmiotu ubiegającego się o pomoc (kryterium wysokość spadku przychodów pozostaje do dyskusji),
  • objęcie wsparciem również przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w roku 2020, poprzez odejście od kryterium porównywania bieżących przychodów z przychodami osiągniętymi w roku 2019,
  • rozszerzenie narzędzi pomocowych w postaci zwolnienia ze składek ZUS oraz świadczeń postojowych na dłuższe kilkumiesięczne okresy pozwalające przedsiębiorcom zaplanować działalność na najbliższe miesiące, bowiem wprowadzone zwolnienie na jeden miesiąc z opłacania składek (za listopad 2020) nie rozwiąże problemów firm dotkniętych kryzysem,
  • uproszenie i ujednolicenie kryteriów pomocowych, ponieważ trudne do uzasadnienia jest zróżnicowanie wytypowanych branż PKD i ich liczby dla poszczególnych narzędzi pomocowych, np. przewidziano 43 branże do zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiąc listopad 2020, a zaledwie 11 branż do możliwości otrzymania świadczeń postojowych w przypadku spadku obrotów o 75%.

PISMO PREZESA ZRP DO PREMIERÓW MORWAWIECKIEGO I GOWINA <-kliknij

TREŚĆ SZCZEGÓŁOWYCH UWAG I APELU DO RZĄDU RP <- kliknij