72 tys kontroli przeprowadzi Państwowa Inspekcja Pracy w 2018 r.

W 2018 r. inspektorzy pracy przeprowadzą 72 tys. kontroli, wynika z opracowanego na rok przyszły programu działania PIP. W planie zadań znalazły się wrażliwe obszary prawnej ochrony pracy, a także te związane z bezpieczeństwem oraz ochroną życia i zdrowia pracowników. Zgodnie z programem długofalowym PIP na lata 2016-2018, inspektorzy sprawdzą prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych w przedsiębiorstwach budowlanych, w branży gastronomicznej i hotelarskiej, a także w agencjach ochrony osób i mienia.

Kontynuowane będą kontrole wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej za pracę na podstawie umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Inspektorzy kompleksowo ocenią stan respektowania prawa pracy, w tym przepisów bhp w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach edukacji, w zakładach górniczych i firmach świadczących usługi górnicze a także w placówkach handlowych.

Główny inspektor pracy zapowiedział kontynuację programu pierwszej kontroli w mikroprzedsiębiorstwach, małych i  średnich zakładach pracy.- Zgodnie z założeniem mojego poprzednika, autora strategii, pierwsza kontrola zachowa charakter prewencyjny, a nie sankcyjny i pozostanie formą kompleksowego audytu i instruktażu – zadeklarował szef inspekcji pracy.
Więcej: LINK